استخاره با قرآن

استخاره

ابتدا نیت کنید، سپس با توجه و حضور قلب سه مرتبه سوره اخلاص را بخوانید و کلیک کنید

فهرست صفحات استخاره >

استخاره دستی >


X