مجله سوره

شماره دوم و سوم دوره پنجم

در فروردین ماه 71 همراه با تعدادی از برادران اطلاعات و عملیات و تنی چند از همکاران به منظور تهیه فیلم «تفحص» به منطقه عمومی فکه رفتیم. فکه واقعا دیدن دارد...

مجله سوره شماره اول دوره پنجم

همین میل فطری به نوجویی است که تمدنها را تجدید می کند.

مجله سوره شماره دوازدهم دوره چهارم

مفهوم مدرن آزادی، با خودبنیادی بشر و اعراض آن از نور هدایت وحی، محقق گردیده و بر همان مبنا تداوم یافته است.

مفهوم جدید آزادی با لذات غیردینی است.

مجله سوره شماره یازدهم دوره چهارم

هر چه به پایان قرن بیستم نزدیک می شویم، بیشتر و بیشتر میتوان صورتهای متناقض نهفته در باطن تمدن تکنولوژیک را آشکارا دید.

مجله سوره شماره دهم دوره چهارم

نقایص سیستم آموزشی موجود در این کشورها چیست؟ چگونه باید آنها را برای تامین نیازهای آسیای مرکزی که خود را بخشی از شبکه ارزشها و رفتارهای جدید می داند تطبیق داد؟

مجله سوره شماره نهم دوره چهارم

اگر قرار بود که دین و دینداری مغلوب ویدئو شود که تا به حال در برابر مظاهر دنیای جدید اثری از آن برجای نمانده بود...

مجله سوره شماره هشتم دوره چهارم

فرهنگ توسعه یعنی فرهنگی که می تواند در خدمت توسعه اقتصادی واقع شود و به آن مدد برساند و این همان مفهومی است که از فرهنگ در سراسر جهان امروز وجود دارد.

مجله سوره شماره هفتم دوره چهارم

پیشنهاد تشکیل ارتش متحد مسلمانان برای مقابله با جنایات صلیبی صربهای نژادپرست علیه مسلمانان بوسنیا هرزگوین می تواند تنها در محدوده ایران محصور نماند و به صورت یک بسیج جهانی مسلمانان درآید…

مجله سوره شماره ششم دوره چهارم

اذان، موسیقی بهشت گمشده وجود است که اگر در خود ژرف شوی آن را در تپش قلب و در ضرباهنگ نبض خویش که خلقت تو در آن، هر دم، تجدید می شود بازخواهی یافت.

مجله سوره شماره پنجم دوره چهارم

مراد از «مدیریت فقهی و مدیریت علمی» چیست؟ تقابل این دو، معنا با یکدیگر فرع بر تقابل «فقه و علم» است و بنابراین مراد از وضع این الفاظ باید تفکیک دو نوع مدیریت از یکدیگر باشد.

X