سخنرانی استاد پناهیان - دهه اول - هیئت میثاق با شهدا

محرم 1400

مسئولیت پذیری، شاخص اصلی ولایتمداری(1)

49:22 ثانیه
45.85 مگابایت
محرم 1400

مسئولیت پذیری، شاخص اصلی ولایتمداری(2)

50:15 ثانیه
46.66 مگابایت
محرم 1400

مسئولیت پذیری، شاخص اصلی ولایتمداری(3)

57:21 ثانیه
53.16 مگابایت
محرم 1400

مسئولیت پذیری، شاخص اصلی ولایتمداری(4)

1:08:01 ثانیه
62.93 مگابایت
محرم 1400

مسئولیت پذیری، شاخص اصلی ولایتمداری(5)

58:51 ثانیه
54.53 مگابایت
محرم 1400

مسئولیت پذیری، شاخص اصلی ولایتمداری(6)

48:29 ثانیه
22.85 مگابایت
محرم 1400

مسئولیت پذیری، شاخص اصلی ولایتمداری(7)

48:08 ثانیه
22.69 مگابایت
محرم 1400

مسئولیت پذیری، شاخص اصلی ولایتمداری(8)

1:03:46 ثانیه
29.84 مگابایت
محرم 1400

مسئولیت پذیری، شاخص اصلی ولایتمداری(9)

1:02:06 ثانیه
29.08 مگابایت
محرم 1400

مسئولیت پذیری، شاخص اصلی ولایتمداری(10)

26:12 ثانیه
23.65 مگابایت
محرم 1400

مسئولیت پذیری، شاخص اصلی ولایتمداری(11)

53:29 ثانیه
25.14 مگابایت
X