سخنرانی استاد پناهیان - دهه اول - هیئت میثاق با شهدا

مسئولیت پذیری، شاخص اصلی ولایتمداری(1)

49:22 ثانیه
45.85 مگابایت

مسئولیت پذیری، شاخص اصلی ولایتمداری(2)

50:15 ثانیه
46.66 مگابایت

مسئولیت پذیری، شاخص اصلی ولایتمداری(3)

57:21 ثانیه
53.16 مگابایت

مسئولیت پذیری، شاخص اصلی ولایتمداری(4)

1:08:01 ثانیه
62.93 مگابایت

مسئولیت پذیری، شاخص اصلی ولایتمداری(5)

58:51 ثانیه
54.53 مگابایت

مسئولیت پذیری، شاخص اصلی ولایتمداری(6)

48:29 ثانیه
22.85 مگابایت

مسئولیت پذیری، شاخص اصلی ولایتمداری(7)

48:08 ثانیه
22.69 مگابایت

مسئولیت پذیری، شاخص اصلی ولایتمداری(8)

0 ثانیه
0

مسئولیت پذیری، شاخص اصلی ولایتمداری(9)

0 ثانیه
0

مسئولیت پذیری، شاخص اصلی ولایتمداری(10)

0 ثانیه
0

مسئولیت پذیری، شاخص اصلی ولایتمداری(11)

0 ثانیه
0
X