روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
http://aviny.com/archive/War/01/03.aspx


03/01/57

در این روز واقعه ای ثبت نگردیده است.

X