روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
http://aviny.com/archive/War/01/11.aspx


11/01/59

در این روز واقعه ای ثبت نگردیده است.

X