روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
http://aviny.com/archive/War/04/21.aspx


21/04/58

در این روز واقعه ای ثبت نگردیده است.

X