روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
http://aviny.com/archive/War/05/30.aspx


30/05/61

در این روز واقعه ای ثبت نگردیده است.

X