روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
http://aviny.com/archive/War/06/07.aspx


07/06/58
در این روز واقعه ای ثبت نگردیده است.
X