روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
http://aviny.com/archive/War/06/08.aspx


08/06/58
در این روز واقعه ای ثبت نگردیده است.
X