روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
http://aviny.com/archive/War/06/13.aspx


13/06/58
در این روز واقعه ای ثبت نگردیده است.
X