روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
http://aviny.com/archive/War/06/27.aspx


27/06/58

در این روز واقعه ای ثبت نگردیده است.

X