روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
http://aviny.com/archive/War/07/21.aspx


21/07/59

شورای عالی دفاع در صحنه :

در چنین روزی در سال 1359هجری شمسی پس از فرمان امام خمینی(ره) شورای عالی دفاع مسوول اداره امور جنگ شد . فرمان تشکیل شورای عالی دفاع توسط امام خمینی ره برای هماهنگی در اقدامات سیاسی - نظامی بود . برخی از موارد فرمان امام به این شرح است : 1- در اداره مناطق جنگی ، کلیه نیروها باید از شورای مذکور تبعیت نمایند و تصمیمات در این باره با شورای مذکور است . 2- تبلیغات مطلقا چه به وسیله تلویزیون یا مطبوعات باید تحت نظر شورای مذکوراجرا شود 3- سیاست خارجی مربوط به دفاع ، با شورای مذکور است و کسان دیگر حق اظهار نظر ندارند .

X