روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
http://aviny.com/archive/War/07/22.aspx


22/07/58

در این روز واقعه ای ثبت نگردیده است.

X