روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
http://aviny.com/archive/War/07/28.aspx


28/07/58
در این روز واقعه ای ثبت نگردیده است.
X