روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
http://aviny.com/archive/War/10/02.aspx


روز شمار دفاع مقدس

02/10/58

تحريم اقتصادي ايران از سوي ژاپن در صورت تصويب شوراي امنيت سازمان ملل.

02/10/59

جبهه هاي جنوب : عقب نشيني و تقويت نيروهاي دشمن در الله اكبر در تحليل سپاه خوزستان .

عمليات كمين سپاه عليه نيروهاي دشمن در دشت عباس .

گزارشي از شهر اشغال شده بستان .

طارق عزيز در سفر به فرانسه : عراق اهداف نظامي مورد نياز خود را در اين جنگ بدست آورده و اكنون براي انجام مذاكرات صلح از يك موضع قوي آماده است .

عراق از اقليتهاي ايراني كه براي خودمختاري مبارزه ميكنند حمايت ميكند و تا بتواند به آنان كمك ميكند .

تندتر شدن مواضع آمريكا در قبال گروگانها و جنگ تبليغاتي رسانه هاي غربي عليه ايران .اعلام مواضع رئيس مجلس در اين باره و اعلام آمادگي براي مقابله با توطئه هاي آمريكا .

02/10/61

ملاقات رجوي و طارق عزيز بمدت چهار ساعت.

هشدار سوليوان سفير سابق امريكا در ايران مبني بر سقوط صدام در سال 1982.

02/10/63

پايان كنفرانس اسلامي بدون تصويب قطعنامه‌اي در رابطه با جنگ عراق با ايران.

X