روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
http://aviny.com/archive/War/10/29.aspx


روز شمار دفاع مقدس

29/10/65

پرتاب چهار موشك زمين به زمین به طرف بصره .

X