روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
http://aviny.com/archive/War/11/01.aspx


روز شمار دفاع مقدس

01/11/63

بركناري سرتيپ اسماعيل نعيمي معاون فرمانده كل نيروهاي مسلح عراق.

01/11/66

ورود موشكهاي كروز امريكايي به خليج فارس.

اعضاي دائمي شوراي امنيت در زمينه چهارچوب تحريم فروش اسلحه به ايران به توافق رسيدند.

ايجاد تاسيسات نظامي در اطراف خليج فارس از سوي امريكا. (اين تاسيسات پس از 6 سال به اتمام رسيده است)

بحرين، مقر واحد كشتيهاي نيروهاي دريايي امريكا.

واگذاري سه پايگاه از جانب عمان به امريكا و اجاره به آمريكا جهت ايجاد انبار ذخاير خود.

خروج بخشي از ناوگان دريايي و مين‌روب‌هاي فرانسوي از خليج فارس
X