روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
http://aviny.com/archive/War/11/03.aspx


روز شمار دفاع مقدس

03/11/57

در این روز واقعه ای ثبت نگردیده است.

X