روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
http://aviny.com/archive/War/11/04.aspx


روز شمار دفاع مقدس

04/11/65

عمليات فتح 4

X