روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
http://aviny.com/archive/War/11/09.aspx


روز شمار دفاع مقدس

09/11/58

كارتر: امريكا حاضر به هرگونه كمكي به ايران در شرايط بحراني است.

09/11/65

هاشمي رفسنجاني: من تصور مي‌كنم زمان براي گفتگو يا مذاكره با آمريكا مناسب نيست. بزرگترين نگراني دارائي‌هاي ايران است كه هنوز در آمريكا بلوكه است.

پايان كار كنفرانس اسلامي و صدور قطعنامه‌اي در مورد جنگ ايران و عراق.

X