روز شمار دفاع مقدس - سایت شهید آوینی

محتوای سایت قدیم آوینی از آدرس :
http://aviny.com/archive/War/11/19.aspx


روز شمار دفاع مقدس

19/11/62

امام: اگر صدام شهرهاي ما را بزند تودهني خواهد خرد.

X