شهید صیاد خدایی

شهید حسن صیاد خدایی

مجاهد مدافع حرم، شهید «صیاد خدایی»

X